पुस्तके मागविण्याचा पत्ता आणि किंमत खाली देत आहोत.
पाठयपुस्तके टपाल खर्चासह मूल्य एकत्रित मूल्य प्राप्तिस्थल
दासबोध प्रवेश पाठयपुस्तक भावार्थासह रु. १० /- रु. १० /- मनीऑर्डरसाठी पत्ता -
व्यवस्थापक,
प्रकाशन विभाग
श्री समर्थ सेवा मंडळ,
सज्जनगड ( जि. सातारा)
पिन. ४१५०१३
दासबोध परिचय पाठयपुस्तक
भावार्थ दासबोध परिचय
रु. ७ /-
रु. १३/-
रु २० /-
दासबोध प्रबोध पाठयपुस्तक
भावार्थ दासबोध प्रबोध
रु. १४/-
रु २० /-
रु. ३४/-
खालील पत्त्यावर मनी ऑर्डर पाठवून पुस्तके मिळतील.
अध्यक्ष
श्री समर्थ हौ. सोसा.
धन्वन्तरी सभागृहामागे
पटवर्धन बाग
एरंडवणे
पुणे - ४११००४
फोन : (०२०) २५४१ २३२८
ई-मेल - dasbodh.abhyas@gmail.com